TÜZÜK

BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI

(BEM-BİR-SEN) TÜZÜĞÜ 2021 ANKARA BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

Sendikanın Adı, Kısa Adı, Genel Merkezi ve Adresi

 Madde 1. (1) Sendikanın adı, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası; kısa adı, Bem-Bir-Sen’dir.

 (2) Sendikanın Genel Merkezi Ankara’da olup, adresi “Zübeyde Hanım Mah. Sebze Bahçeleri Cad. No:86 Kat:6 Altındağ/ANKARA” şeklindedir.

 (3) Sendika Genel Merkezinin başka bir ile nakline Genel Kurul, il içindeki adres değişikliğine Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

(4) Logo’su giriş sayfasında belirtildiği şekildedir.

Sendikanın Faaliyet Alanı

Madde 2. Sendika, Yerel Yönetim Hizmet Kolunda faaliyet gösterir. 4688 Sayılı Kanun gereği, Yerel Yönetim Hizmet Kolu kapsamında yer alan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında örgütlenir, bu kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin sendikal faaliyetlerde bulunur.

Sendikanın Amacı
Madde 3. (1) Sendika; temel insan hakları ilkelerine dayanan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, millet iradesine de milletin seçtiği idareye de saygı gösterilen, katılımcı demokrasinin yerleştiği, özgür bireylere ve sivil toplum örgütlerine gerçek anlamda var olma ve düşünce üretip teklifler sunma hak ve imkânlarının hayata geçirildiği, kimsenin ötekileştirilmediği, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, ücretlerde ve gelir dağılımında adaletin sağlandığı, sendikal hakların evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak tam anlamıyla hayata geçirildiği, çalışanların insan olmanın onurunu her yönüyle yaşayabildiği, saygın iş ekseninde çalışma hayatında var olmalarının sağlandığı, demokratik sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak her vatandaşın devlet imkânlarından eşit şekilde yararlandığı, düşünce ve kanaat özgürlüğü ile din ve vicdan hürriyetinin gerçek anlamda yaşanıldığı, kadınlara, gençlere ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarının hayata geçirildiği, medeniyet köklerimizde var olan değerleri idrak etmiş daha özgür, çevreye ve doğaya duyarlı, müreffeh ve mutlu insanların yaşadığı güçlü ve büyük Türkiye idealine ulaşmaya katkı sunmayı amaçlar.(2) Sendika bu amaçlarına ulaşmak için;

 1. a)Üyeler başta olmak üzere hizmet kolundaki kamu görevlilerine, insan onuruna yaraşır hayat düzeyi sağlamak için elverişli ücret ve sosyal yardımlar ile daha iyi çalışma şartları ve mesleki saygınlık kazandırabilmeyi,
 2. b)Üyelerin meslekleri ve kamu hizmetinde yürüttükleri görevlerle ilgili bilgilendirilmelerini, mesleklerinde ilerlemelerini ve aile fertlerinin, eğitim, sağlık, sosyal ve hayat şartlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini, emeklilik, malullük, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakım tedbirlerinden faydalanabilmelerini,
 3. c)Üyelere hukuki ve sosyal yardımlar yapmayı,

ç) Üyeler arasında dayanışma, birlik ve beraberliğin gerçekleşmesini,

 1. d)Öncelikle üye olanlar olmak üzere kamu görevlilerinin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasını, temel insan hak ve hürriyetlerinden yararlanmalarına yardımcı olmayı,
 2. e)Herkesin fırsat eşitliği içinde parasız eğitim ve öğretim hakkından faydalanmasını,
 3. f)İnsanların dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin sorumluluk ve haklarını öğrenerek yetişmesini, toplumun adalet ve barış içinde yaşaması amacıyla yapılacak her türlü gayret ve çalışmalara destek vermeyi,
 4. g)Her türlü oligarşiye ve vesayet rejimine karşı çıkarak, katılımcı demokrasiye ulaşmayı, demokratik hakların kullanılmasını sağlayarak özgür ve şeffaf seçimlerin gerçekleştirilmesini, bireylerin ve üyelerin tercihlerinin önemsenmesi için her türlü tedbirin alınmasını,

ğ) Toplumsal meseleler karşısında sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya koymayı, projeler geliştirmeyi ve bu düşüncelerini hayata geçirebilmek için gerekli mücadeleleri yapmayı,

 1. h)Grev ve siyaset hakkı başta olmak üzere kamu görevlilerine yönelik sınırlama, yasak ve dayatmaları sona erdirecek eylemleri gerçekleştirmeyi,

ı) Hizmet kolundaki kamu görevlilerinin örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının gerektirdiği imkânlar yanında katılımcı demokrasi ilkeleri çerçevesinde sendikaları aracılığıyla yönetime katılmalarını sağlayacak düzenlemelerin de hayata geçirilmesini,

 1. i)Başta üyeler olmak üzere hizmet kolundaki kamu görevlilerinin, çalışma hayatına ilişkin sorunlarının çözülmesi ve özellikle de temel insan haklarına aykırı dayatmalarla çalışma hakkından mahrum bırakılmamasını,
 2. j)Öncelik üyelerin olmak üzere kamu görevlilerinin; onurlu, huzurlu ve mutlu şekilde çalışabileceği; özgür, adil, katılımcı, plânlı ve kaliteli çalışma ortamına kavuşmasının sağlanmasını,
 3. k)Başta üyeler olmak üzere hizmet kolundaki engelli çalışanların, engellerine uygun çalışma ortamlarında görev almaları ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle yürürlüğe konulmasını,
 4. l)Üyelerin mesleklerinde başarılı ve verimli olabilmelerini sağlamak amacıyla; hizmet içi eğitim kursları, seminer, panel, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemeyi; kitap, gazete, dergi, bülten, broşür yayınlamayı; örgütlenmiş rehberlik ve danışma birimleri oluşturmayı ve bu faaliyetlerle üyelerin bilgi, birikim, bakış, yetenek ve bilinç düzeylerinin sürekli gelişmesini,
 5. m)Üyelerinin, diğer kamu görevlilerinin, öğrencilerin ve halkın, sosyal ve kültürel yaşamlarına çeşitlilik ve zenginlik kazandırmaya yönelik olarak; tiyatro gösterileri, şiir dinletileri, ödüllü yarışmalar, konserler, sportif faaliyetler, bilgi yarışmaları, panel, sempozyum, forum, açık oturum ve konferans gibi etkinlikler düzenlenmesini,
 6. n)Öncelikle üyeler olmak kaydıyla kamu görevlilerinin, öğrencilerin ve halkın önceliklerini, bakış açılarını, sorunlarını zamanında ve doğru olarak belirleyerek doğru ve tutarlı pratikler gerçekleştirebilmek için sistemli ve plânlı çalışan kurumsal araştırma ve anket birimiyle sorunların tespit edilmesini, her tür soruna çözüm üretilmesini ve üretilen çözüm önerilerinin hayata geçirilmesini,
 7. o)Aile kurumunu korumak, ruh ve beden sağlığı yerinde nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla, kamu görevlisi sıfatıyla birlikte babalık ve annelik vazifelerini de yerine getirmeye çalışan hizmet kolundaki kamu görevlilerinin çalışma şartlarının daha elverişli hale getirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını,

ö) Üreten toplum ve insan odaklı istihdam anlayışıyla; meslekî ve teknik eğitimin yaygın hale getirilerek çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu atıl işgücünün harekete geçirilmesini,

 1. p)Bireylerin, vazgeçilmez ve devredilemez temel haklardan olan din öğrenimi ve dini inançlarının gereklerini yerine getirmelerine ilişkin temel haklarını kullanırken, hiçbir engelleme ile karşı karşıya kalmamalarını,
 2. r)Hizmet kolundaki kamu görevlilerinin iş güvencelerinin korunmasını, kamu hizmeti kavramıyla örtüşmeyen sözleşmeli personel mevzuat ve uygulamalarına son verilmesini, sözleşmeli personel istihdamının tamamen kaldırılarak kadrolu istihdamın sağlanmasını,
 3. s) Hizmet kolundaki imkânların belirlenmesi ve arttırılmasına, buna bağlı olarak ortaya konan projelere ve uygulamalara yönelik eleştiri, öneri ve çözüm odaklı katkı sağlamayı,

ş) Kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerinin artırılması, sosyal ve özlük haklarının genişletilmesi için toplu sözleşme görüşmeleri başta olmak üzere örgütlülükten kaynaklanan bütün kapasitenin kullanılmasını, tüm mecralarda çalışmalar yapılmasını,

 1. t)Kamu görevlilerinin haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde, çalışma hayatına ilişkin normların düzenlenmesinde, evrensel hukukun, İnsan Hakları Sözleşmesi, öncelikle ve özellikle 29, 87, 98, 100, 105, 111, 135, 138, 144, 151 ve 182 sayılı olmak üzere ILO Sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı ile başta Anayasa olmak üzere iç hukuk düzenlemelerinde yer verilen değer, ilke ve kuralların esas alınmasını sağlamak için evrensel hukukun, uluslararası sözleşmelerin ve belgelerin, Anayasanın, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun ve diğer mevzuatın sağladığı hak ve yetkilere dayanarak her türlü mücadeleyi verir.

Sendikanın Tüzüğü ve Değiştirilmesi                                      

Madde 4. (1) Sendikanın faaliyet alanları, amacı, zorunlu organları, seçimler ve seçilenlerin güvenceleri, mali ve sosyal hakları, gelir ve giderleri, üyelerle ilgili iş ve işlemleri genel itibariyle bu tüzükte belirtilir. Sendika organları ve üyeleri, iş ve işlemlerinde tüzüğe uygun hareket etmekle yükümlüdürler. Tüzükte hüküm bulunmayan konularda, ilgili kanuna ve tüzüğe aykırı olmamak ve lafzına ve ruhuna uygun olmak şartıyla yetkili kurul ve organlar tarafından verilen kararlara göre işlem tesis edilir.

(2) Tüzük değişikliği, genel kurul üye tam sayısının 1/10’u tarafından, genel kurul divan başkanlığına verilen yazılı önergenin, açık oylama sonucunda genel kurula katılan delegelerin salt çoğunluğu tarafından kabul edilmesiyle gerçekleştirilir.

(3) Gündem maddeleri arasında Tüzük değişikliğinin yer aldığı genel kurulda; toplantı yeter sayısı, genel kurul üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda bu sayıya ulaşılamazsa ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, genel kurul üye tam sayısının 1/3’ünden az olamaz ve kararlar, genel kurul üye tam sayısının 1/4’ünden az olmamak üzere toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(4) Tüzük değişikliği genel kurul tarafından kabulünden itibaren yürürlüğe girer ve ilgili iş ve işlemler hakkında uygulanır.

(5) İlgili makamlarca veya mahkemelerce düzeltilmesi istenen tüzük hükümleri; yapacağı ilk toplantıda genel kurulun onayına sunulması, geçmişe etkili olmaması ve genel kurul tarafından yetki verilmiş olması kaydıyla genel yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI (BEM-BİR-SEN) TÜZÜĞÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ